Onze algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden With a touch of Rose tbv leveringen aan consumenten

With a touch of Rose staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 34270558. Voor vragen kunt u contact opnemen door een mail te sturen aan info@withatouchofrose.nl

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. With a touch of Rose is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en exploitant van de webshop. in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 2. Consument is de natuurlijk persoon die zaken van With a touch of Rose afneemt en daarbij niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. De overeenkomst geldt tot het moment van levering
Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen With a touch of Rose en consument van de With a touch of Rose webshop.
 2. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts gelding indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeen gekomen.
 3. Wanneer door With a touch of Rose gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De consument kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop With a touch of Rose de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van consument worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van de voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
 6. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met With a touch of Rose in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door With a touch of Rose vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
Artikel 3. Aanbiedingen
 1. Alle aanbiedingen en offertes van With a touch of Rose zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht With a touch of Rose niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken of het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 3. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van With a touch of Rose binden With a touch of Rose niet.
 4. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van With a touch of Rose zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, doch exclusief eventuele in het kader van de levering te maken kosten, waaronder verzend- en verpakkingskosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
Artikel 4. Overeenkomst
Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke acceptatie van een bestelling door With a touch of Rose. With a touch of Rose is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt With a touch of Rose dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Artikel 5. Prijzen en betaalwijze
 1. Alle prijzen worden vermeld in euro’s inclusief BTW en exclusief portokosten en andere kosten die te maken hebben met levering. Deze leveringskosten zijn voor rekening van de consument.
 2. Bij het plaatsen van een bestelling worden de portokosten afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.
 3. With a touch of Rose heeft het recht haar verkoopprijzen te wijzigen, wanneer dit naar haar oordeel van toepassing is.
 4. Bestellingen dienen door de consument te worden vooruitbetaald door middel van iDeal of een andere door With a touch of Rose geboden betaalmogelijkheid. Na ontvangst van de betaling wordt door With a touch of Rose overgegaan tot verzending van de bestelling.
Artikel 6. Levering
 1. Levering geschiedt enkel uit voorraad. Indien de verzending binnen Nederland is, zal de bestelling binnen 5 werkdagen worden uitgeleverd. Let wel: heeft u gekozen voor het personaliseren van een product, dan kan het uitleveren langer duren.
 2. Mocht een besteld product onverhoopt wel zijn aangeboden in de website en daardoor besteld zijn door consument, maar niet op voorraad zijn, dan zal With a touch of Rose een passend aanbod doen.
 3. De door With a touch of Rose opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding of ontbinding.
 4. With a touch of Rose is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Het risico van beschadiging of verlies tijdens het transport is voor rekening van de consument.
Artikel 7. Kwaliteit, conformiteit en garantie
 1. With a touch of Rose ziet er op toe dat alle door haar te leveren zaken van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit zijn
 2. Tekeningen, technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door With a touch of Rose te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de consument geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.
 3. Mocht er desondanks iets niet goed zijn aan het product, dan dient de consument de eventuele gebreken zo snel mogelijk te melden en het product retour te zenden in de oorspronkelijke verpakking naar: With a touch of Rose Olympiadelaan 38 1183 WP Amstelveen. Vermeld daarbij duidelijk wat de klacht is. Indien uw klacht terecht wordt bevonden, ontvangt u kosteloos een vervangend product, welke zich te allen tijde beperkt tot de waarde van het vervangende product.
 4. Bovenstaande geldt niet voor producten die zijn gebruikt en.of zijn gewassen.
 5. With a touch of Rose sluit elke schade uit welke direct of indirect voortvloeit uit het onjuist gebruik van haar producten.
Artikel 8. Zichttermijn en herroepingsrecht
 1. Voor bestellingen gedaan via de webshop geldt een zichttermijn. De zichttermijn is veertien (14) dagen. Dit betekent dat de consument zich binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen mag bedenken en de overeenkomt zonder opgaaf van reden mag verbreken. (herroepingsrecht)
 2. De consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingsrecht indien de betreffende zaken compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Bij de artikelen dient de pakbon/factuur, naam van de consument, NAW gegeven en rekeningnummer te worden ingesloten. De artikelen dienen gestuurd te worden naar: With a touch of Rose Olympiadelaan 38 1183 WP Amstelveen
 3. Aldus en binnen deze termijn retour gezonden artikelen worden volledig vergoed door With a touch of Rose.
 4. Terugbetaling naar aanleiding van een retourzending gebeurt na ontvangst van de bestelling binnen veertien (14) dagen op het door de consument aangegeven rekeningnummer.
 5. De portokosten voor de retourzending komen voor rekening van de consument.
 6. Op maat gemaakte producten en/of diensten zijn van het zichttermijn en het recht op herroeping uitgesloten.
Artikel 9. Elektronische communicatie en bewijs
 1. With a touch of Rose is niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en With a touch of Rose.
 2. In een eventuele gerechtelijke procedure, geldt de administratie van With a touch of Rose als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de consument, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
Artikel 10. Overmacht
 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft With a touch of Rose in geval van overmacht het recht om, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. With a touch of Rose zal dit schriftelijk aan consument meedelen, waarbij With a touch of Rose niet gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan With a touch of Rose kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 11. Privacy
 1. With a touch of Rose neemt grote zorgvuldigheid in acht bij het hanteren van persoonsgegevens conform het hierover bepaalde in de Nederlandse wet- en regelgeving.
 2. Alle informatie welke With a touch of Rose ter beschikking komt in het kader van de website of de webshop wordt enkel en alleen gebruikt ten behoeve van het doel waarvoor de consument deze informatie heeft verschaft.
 3. Persoonlijke informatie van de consument wordt nimmer ter beschikking gesteld aan derden, anders dan het bevoegd gezag.
Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op alle transacties die via de webshop tot stand komen is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van With a touch of Rose, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat With a touch of Rose met de consument kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.
 3. Enkel de Algemene Voorwaarden van With a touch of Rose zijn van toepassing op aankopen via deze website.
 4. Klachten over producten of over dienstverlening worden binnen 30 dagen na ontvangst beantwoord. Prijswijzigingen en publicatiefouten nadrukkelijk voorbehouden.

ONS ONTMOETEN?

Dat kan op evenementen of
maak een afspraak.

LET’S GET SOCIAL!

ALS EERSTE OP DE HOOGTE?